Mi a GMP?

A GMP beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló teszt. A diagnosztikát dr. Gósy Mária fejlesztette ki 1984 és 1988 között. A magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási folyamata vizsgálható a beszédmegértési folyamat szempontjából. A GMP-diagnosztika a hallástól az értelmezés szintjéig vizsgálja a beszédfeldolgozás részfolyamatait.

A megfelelő artikuláció biztosítja azt, hogy a gyermek képes legyen anyanyelve beszédhangjait, hangkapcsolatait, szavait hibátlanul ejteni.

A megfelelő észlelés teszi lehetővé, hogy a gyermek képes legyen mások által kiejtett beszédhangok, hangsorok felismerésére, a szavak és a mondatok megértésére.

A beszédfeldolgozásnak több feltétele van. A lefontosabbak:

 • ép hallás
 • jó észlelés
 • jó megértés

Mi a különbség köztük?

hallás a különböző akusztikai ingerek azonosítása és feldolgozása.

beszédészlelés az a készség, amely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, beszédhangok kapcsolódásait, a hangok sorrendjét, hosszabb hangsorokat felismerjen.

beszédmegértés a beszéd értelmezése.

tanulás feltétele a megfelelő olvasásszint és a jó íráskészség. Az olvasás elsajátításának, valamint a tanulásnak is az alapja az életkornak megfelelő anyanyelvi teljesítmény. Elsősorban a megfelelően működő beszédészlelési és beszédmegértési, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb folyamatok.

gyermek-neuro-fejlesztes-gmp-diagnosztika-20

A GMP teszt célja:

A  beszédpercepció minőségének feltérképezése és eltérés esetén a megfelelő fejlesztő program kiválasztása.

Dr. Gósy Mária szerint fontos lenne minden 5 éves gyermek szűrése a beszédészlelés és a beszédmegértés szempontjából prevenciós jelleggel, így a tanulási nehézségek egy része megelőzhető lenne.

GMP Mikor? Kinek?

 • Ha a gyermek a beszédfejlődésben elmaradást mutat.
 • Ha a szókincse nehezen gyarapszik.
 • Ha nehezen tanul verseket, dalokat, mondókákat.
 • Ha pontatlanul adja vissza a memoritereket, ritmusokat.
 • Ha sok szót nem ért.
 • Ha az utasításokat félreérti.
 • Ha túl hangosan hallgatja a televíziót.
 • Ha sokszor visszakérdez.
 • Ha a figyelme rövid idejű, elkalandozó.
 • Ha nem köti le a mesehallgatás.
 • Ha az iskolában nehézséget jelent a helyesírás és/vagy a szövegértés.
gyermek-neuro-fejlesztes-gmp-diagnosztika-21