Adatkezelési szabályzat

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Szücs Rita egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) (telephely: 1042 Budapest Templom utca 9.,  Nyilvántartási száma:, Szig Sz.: 551071MA) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályokat, különös tekintettel (de nem kizárólagosan) a https://gyermek-neuro-fejlesztes.hu/ honlapon.

Vállalkozó a https://gyermek-neuro-fejlesztes.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, valamint későbbiekben a terápiában részesülők (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. Definíciók, rövidítések
  • Adatkezelés

A hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése.

 • Adatkezelő

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 • Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 • Személyes adat

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 • Különleges adat

Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 • Egészségügyi adat

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra

 1. A VÁLLALKOZÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Szücs Rita EV.

Telephely: 1042 Budapest Templom utca 9.

Szig. Sz.: 551071MA

Telefonszám: +36 30 9628750

Email cím: r.szucs74@gmail.com

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintettek önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik.

16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A felhasználó a különleges, egészségügyi adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást – az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően – az erre szolgáló adatlap aláírásával adhatja meg.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
  • Regisztrációhoz, jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A regisztráció, jelentkezés során megadott adatokat az Adatkezelő a terápia alatti kapcsolattartáshoz, illetve a terápiához köthető hírlevek és marketing üzenetek eljuttatásához használja fel.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét, kezeli.

 

Az adatkezelés jogcíme:

Adatkezelő az Érintett adatait, az érintettek önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján kezeli, amely hozzájárulást az Érintett, a weboldalon történő adatkezelési tájékoztató elfogadásával teszi meg. Ha nem honlapon keresztül jelentkezik, akkor az adatkezeléshez az írásbeli hozzájárulást – az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően – az erre szolgáló adatlap aláírásával adhatja meg.

 • Terápia előzményeivel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A terápia megkezdése előtt Adatkezelő anamnézist vesz fel. Célja, hogy a terápia megkezdése előtt, a megfelelő terápia kiválasztásához, képet kapjon a kórelőzményekről és a terápiával összefüggő tényekről. Az anamnézist az érdekelt, vagy hozzátartozója beleegyezésével online módon (pl Skype) is végezheti.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az erre használatos „Anamnézis” nyomtatványon szereplő adatokat kezeli.
Kezeli ezenkívül az Érintett által rendelkezésére bocsájtott egyéb, más terápia, vagy gyógykezelés alkalmával készült, a jelen terápiával összefüggő adatokat. Online anamnézis felvétele során (pl.: Skype) esetén a videó beszélgetést nem rögzíti. Érintett elfogadja, hogy Ő sem jogosult az Online anamnézis felvétele során a videó beszélgetés rögzítésére.

Az adatkezelés jogcíme:

Adatkezelő az Érintett adatait, az érintettek önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján kezeli. A felhasználó a különleges, egészségügyi adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást – az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően – az erre szolgáló adatlap aláírásával adhatja meg.

 • Terápiával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő a terápia során felmérést, összegzést és terápiás javaslatot készít, hogy későbbiekben a terápia előre menetelét, eredményeit nyomon követhesse. A terápia során Vállalkozó videó felvételt is kér az Érdekelttől, hogy követni tudja a terápia előrehaladását, eredményeit. A terápiát az érdekelt, vagy hozzátartozója beleegyezésével online módon (pl Skype) is végezheti.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az erre használatos „Állapotvizsgálat” adatai és a „Rövid vizsgálati eredmények és terápiás javaslat” adatai nyomtatványon szereplő adatokat kezeli. Szükség esetén, Érintett kifejezett kérésére, hasonló adattartalommal, más nyomtatványok által is megvalósulhat adatkezelés. Az Érintett által rendelkezésre bocsájtott videofelvételeket Vállalkozó nem kezeli, azokat megtekintés után törli. Online terápia (pl.: Skype) esetén a videó beszélgetést nem rögzíti. Érintett elfogadja, hogy Ő sem jogosult az Online terápia során a videó beszélgetés rögzítésére.

Az adatkezelés jogcíme:

Adatkezelő az Érintett adatait, az érintettek önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján kezeli. A felhasználó a különleges, egészségügyi adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást – az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően – az erre szolgáló adatlap aláírásával adhatja meg.

 1. EGYÉB ADATKEZELÉS A SÜTIK (COOKIE-K) KAPCSÁN

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Részletes tájékoztatást a sütikről a külön Süti szabályzat tartalmazza, amely a https://gyermek-neuro-fejlesztes.hu/ honlap Adatvédelmi szabályzatának elválaszthatatlan részét képezi.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  • A jelentkezés és a terápia során megadott adatok kezelése a jelentkezéssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.
  • Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
  • Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről leiratkozásig tart.
 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő nem továbbítja másoknak az Érintett adatait.

 • Az adatokat elsődlegesen Vállalkozó, illetve Vállalkozó belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
 • Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót(pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.
 • Adatkezelő az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név Cím Tevékenység
MediaCenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 Web tárhely szolgáltató
Balogh Gergely EV 1043 Budapest Aradi u. 3. Weboldal üzemeltetés, Online marketing
Könyvelő

 

 1. A HONLAPON VÉGZETT WEBANALITIKA

Tájékoztatunk, hogy a https://gyermek-neuro-fejlesztes.hu/ weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, Facebook Remarketing, HotJar programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A  https://gyermek-neuro-fejlesztes.hu/ weboldalra látogatóként engedélyezed a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, Facebook Remarketing és HotJar programok használatát. Egyben hozzájárulsz viselkedésed figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, Facebook Remarketing és HotJar programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 • Google Analytics

Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 • Google Remarketing

Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy https://gyermek-neuro-fejlesztes.hu/ weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

 • Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

 • Facebook Remarketing

Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 • HotJar

Adatkezelő a HotJar programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele a honlapja hatékonyságát. A program használatával Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy látogatók a Weboldal mely részét olvassák, kattintják. Ezt egy hőtérképes kimutatásban jeleníti meg a program. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató mely országból, milyen eszközön internetezik.

 1. BIZALMAS ADATKEZELÉS

A Vállalkozó a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés az érintett részére és az általa megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

A Vállalkozó sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adataid harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén a Vállalkozó átadhatja érintett személyes adatait és más vonatkozó információkat.

Továbbá a Vállalkozó biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A Vállalkozó az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Vállalkozó számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A Vállalkozó által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a Vállalkozó hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az alábbi jogok illetnek meg. Ezek kapcsán az Érintett megkeresésére maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell. Megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljunk.

 • Tájékoztatás joga

Érintett kérheti, hogy tájékoztassunk az általunk kezelt személyes adataidról. Hozzáférést kérhet ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a Vállalkozó címére küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a r.szucs74@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudunk azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a korábban megadott  email címről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsuk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

 • Hozzáférés joga

Ha kéri, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphat az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

 • Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a r.szucs74@gmail.com címre küldött e-mailben kérheti Személyes adatai helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 • Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheti az általunk kezelt Személyes adatai törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatóak le.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheti, hogy Személyes adatait kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztésik az adatkezelés ellen, akkor Személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 • A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítást hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelő megsértette valamely személyes adataival kapcsolatos jogát, kérelmét nem, avagy csak részint teljesítette, vélelmezett jogellenes helyzet megszüntetését, helyreállítását kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól egy vizsgálat kezdeményezésével. (címe: 1530 Budapest, PF 5, E-mail: ugyfelszolgalat @naih.hu)